Bestyrelsens sammensætning

Formand Anton Bro 97 83 46 67 / 40 80 99 45
Kasserer Jens Jørgen Birch 97 83 50 34 / 20 53 28 11
Sekretær Chresten L. Kristensen 97 83 18 24 / 40 51 08 24
Bestyrelsesmedlem Jørn Snejbjerg 97 83 45 64 / 30 64 75 64
Bestyrelsesmedlem Kim Jensen 97 83 53 51 / 20 10 94 64
Bestyrelsesmedlem Finn Haagensen 97 83 61 03 / 20 22 05 95
Bestyrelsesmedlem Morten Lund                       / 40 54 70 22

 

Vedtægter for Thyborøn-Harboøre Vindmøllelaug I/S af 2002

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1. lnteressentskabets navn er Thyborøn-Harboøre Vindmøllelaug I/S af 2002.  Interessentskabet er ejer af 4 stk.
           Vestas V80-2.0 MW vindmøller, der er opført på punktfundamenter i Limfjorden nordøst for Rønland.
Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Thyborøn-Harboøre kommune.


§ 2 Formål

Stk. 1. Interessentskabets hovedformål er at producere elektricitet gennem etablering og drift af vindmøller i Limfjorden
           nordøst for Rønland.
Stk. 2. Det overordnede mål er at bidrage til en bæredygtig energiforsyning i Danmark.


§ 3 Interessenter

Stk. 1. Der optages interessenter, som efter gældende offentlige forskrifter har ret til at eje andele.  Jvf. dog § 17.
Stk. 2. Såfremt interessentskabsandele indehaves af eller overdrages til selskaber med begrænset hæftelse, skal
           samtlige selskabsdeltagere indestå som selvskyldnerkautionister for selskabets forpligtelser over for  
           interessentselskabet, jfr. i øvrigt § 17.
Stk. 3. Alle interessenter skal opføres i en interessentskabsfortegnelse ved navn, adresse, antallet af andele,
           samt eventuelle andre krav fra det offentlige.
Stk. 4. Ledelsen har pligt til at drage omsorg for, at interessentskabs fortegnelsen stedse er ajourført.
Stk. 5. Interessenterne er forpligtiget til at oplyse interessentskabet om man skattemæssigt benytter Erhvervsmæssig
           opgørelse eller den simple skatteordning (skematisk opgørelse).

§ 4 Andele
Stk. 1. Interessentskabet er opdelt i 36.600 andele.
Stk. 2. Antallet af andele er udtryk for, hvor stor en del af interessentskabets formue, den enkelte interessent ejer. 
           Det er til enhver tid interessentskabsfortegnelsen, der angiver antallet af de enkelte interessenters andele.


§ 5 Interessentskabsmøde

Stk. 1  Interessentskabets øverste myndighed er interessentskabsmøderne.
          Ordinært interessentskabsmøde holdes hvert år i marts måned.  Skriftlig eller elektronisk indkaldelse til
           interessentskabsmødet, samt indkomne forslag, skal udsendes til hver interessent senest 2 uger før mødet.
Stk. 2  Dagsorden for det ordinære interessentskabsmøde skal mindst omfatte følgende:
           1. Valg af dirigent.
           2. Valg af referent og stemmetællere
           3. Ledelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.
           4.a Forelæggelse af det reviderede regnskab med ledelsens indstilling til anvendelse af overskud eller
                 inddækning af tab til godkendelse.
           4.b Forelæggelse af budget for det kommende år.
           5. Indkomne forslag.
           6. Valg af ledelse.
           7. Valg af revisor.  Regnskabet skal revideres af reg. eller stats. aut. revisor.  Revisor vælges for et år ad
               gangen.
           8. Eventuelt.
Stk. 3  Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, skal være formanden i hænde senest den l.
           februar.
Stk. 4 Interessentskabsmødet holdes på et af ledelsen fastsat sted i Thyborøn-Harboøre Kommune.

§ 6 Stemmeret
Stk. 1  På interessentskabsmødet har hver interessent 1 stemme, uanset antal af andele.
Stk. 2  Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet husstandsmedlem eller til en anden interessent. 
           En befuldmægtiget kan dog alene afgive stemme for en anden interessent.

§ 7 Beslutninger
Stk. 1  Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.  Ved stemmelighed bortfalder det forslag, hvorom der er stemt.
Stk. 2  Stemmes der om vedtægtsændringer, beslutninger af større økonomisk betydning, herunder salg af
           interessentskabets aktiver og større renoveringer, kræves det, at mindst halvdelen af interessenterne er
           repræsenteret, og at mindst 2/3 af de fremmødte interessenter stemmer for forslaget.  Såfremt mindre end
           halvdelen er repræsenteret og mindst 2/3 stemmer for, kan forslaget vedtages på det næstkommende ordinære
           eller ekstraordinære interessentskabsmøde, hvis mindst 2/3 af de her repræsenterede interessenter stemmer
           for forslaget, jfr.dog § 20 ved opløsning.
Stk. 3  Ledelsen kan sende forslag til skriftlig afstemning blandt medlemmerne.  Afgivning af stemme sker pr. brev
           inden en nærmere, af ledelsen, fastsat dato.  Bestemmelserne i stk.  I og 2 finder tilsvarende anvendelse.

§ 8 Ekstraordinært interessentskabsmøde
Stk. 1  Ekstraordinært interessentskabsmøde afholdes, såfremt ledelsen finder det nødvendigt, eller såfremt mindst
           1/10 af interessenterne skriftligt ytrer ønske herom med angivelse af, hvad der ønskes til behandling.
Stk. 2  Ledelsen indkalder til ekstraordinært interessentskabsmøde senest 14 dage efter, at den har modtaget
           anmodning herom.
Stk. 3   Indkaldelse til ekstraordinært interessentskabsmøde skal ske med 14 dages varsel.

§ 9 Valg af Ledelse
Stk.  1  Ledelsen består af 7 medlemmer.  Herudover vælges 2 suppleanter.
Stk. 2   Ledelsen vælges for 2 år ad gangen, idet 4 medlemmer vælges i lige årstal og 3 medlemmer i ulige årstal.
Stk. 3   Ledelsen konstituerer sig selv.
Stk. 4   Til ledelsen kan ikke vælges mere end én interessent fra samme husstand.
Stk. 5   Ledelsen eller enkelte ledelsesmedlemmer kan afsættes ved almindeligt flertal på et interessentskabsmøde.

§10 Valgprocedure
Stk. 1   Kandidater til ledelsen opstilles til valg på det ordinære interessentskabsmøde.
Stk. 2   Der stemmes på op til et antal kandidater, svarende til antallet af ledelsespladser på valg.
Stk. 3   Kandidaterne der har fået flest stemmer efter optælling af de afgivne stemmer er valgt.

§11 Ledelsen
Stk 1   lnteressentskabets daglige administration foreståes af ledelsen.  Ledelsen kan beslutte at melde
           interessentskabet ind i relevante foreninger, som varetager interessentskabets interesser.  Kontingent til
           foreningerne indbetales af ledelsen over interessentskabets regnskab.
Stk. 2   Interessentskabet tegnes af minimum 3 medlemmer af ledelsen i forening.
Stk. 3   Ledelsen er beslutningsdygtig når 4 medlemmer er til stede.  Ved eventuel stemmelighed er formandens
            stemme afgørende.
Stk. 4   Der skal føres protokol over ledelsens beslutninger.  Mindretallet kan kræve sit synspunkt ført til protokols.

§ 12 Ansvar
Stk. 1   Ledelsen er forpligtet til at lade vindmøllerne ansvarsforsikre.
Stk. 2   Ledelsen er ansvarlig for ansættelse af driftsleder, såfremt dette kræves af det offentlige, samt for indgåelse af
            aftaler med godkendt servicefirma 

§ 13 Gældsætning
Stk.  1  Gældsætning af interessentskabet - udover løbende drift, moms m.v. - må ikke finde sted, dog kan der i
            anlægsfasen optages byggelån (finansiering af bl.a. moms) samt afgivelse af nødvendige leverandørgarantier.

§ 14 Hæftelse
Stk. 1.  lnteressenterne hæfter personligt og solidarisk over for interessentskabets kreditorer.
Stk. 2   Mellem interessenterne hæftes i forhold til andelsbesiddelse.
Stk. 3   Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning for gæld, som er
            interessentskabet uvedkommende.

§ 15 Regnskab
           
Regnskabsåret følger kalenderåret.


§ 16 Afregning
Stk. 1 
 Efter fradrag af interessentskabets udgifter og henlæggelser, fordeles resten af indtægten ligeligt efter antallet
            af andele.
Stk 2    Et eventuelt overskud udbetales til interessenterne mindst én gang om året.
Stk. 3   Overskud indtjent fra sidste udbetaling udbetales til den, der på udbetalingstidspunktet er opført som ejer af
            andelen i interessentskabsfortegnelsen.

§ l 7 Omsætning af andele
Stk.  1   Personlige interessenter kan alene erhverve interessenskabsandele og optages i interessentskabet, såfremt 
             disse har været tilmeldt folkeregisteret i Lemvig Kommune pr. datoen for vedtagelse af nærværende bestem-
             melse, i mindst 6 måneder og i øvrigt opfylder betingelserne i § 3.
Stk.  2   Et selskab med begrænset hæftelse kan alene erhverve interessentskabsandele og optages i interessent-
             skabet, såfremt såvel selskabet som samtlige dettes deltagere opfylder kravet om at have hjemsted/bopæl i  
             Lemvig Kommune, i mindst 6 måneder før erhvervelsen og i øvrigt opfylder betingelserne i § 3.
             Interessentskabet kan til enhver tid forlange at få tilstillet dels en ajourført liste over selskabets fortegnelse over
             deltagere, og dels tegningsudskrift. Såfremt interessentskabet konstaterer overtrædelse af nærværende
             bestemmelse, har interessentskabet ret til at lade andelene sælge bedst muligt, om fornødent ved frivillig
             auktion.
Stk. 3    Bestemmelserne i stk. 1 og 2 er undtaget ægtefælle/livsarvinger, der kan eje andele, såfremt betingelserne
             i § 3 er opfyldt,
Stk. 4   Alle handler skal omgående meddeles ledelsen.  Ingen handel med andele er gyldig, før den er godkendt af
             ledelsen, i henhold til stk.  I og stk. 2, samt § 3.
Stk. 5    Prisen på andele afgøres i fri handel.


§ 18 Pantsætning
Stk.  1   lnteressentskabsandele kan pantsættes.
Stk. 2    Pantsætningen anmeldes overfor ledelsen, der foretager notering herom i interessentskabsfortegnelsen.

§ 19 Misligholdelse
Stk. 1    Overholder en interessent ikke vedtægterne, kan ledelsen standse udbetalingerne til interessenten, indtil
             forholdet er bragt i orden.
Stk. 2    Vægrer en interessent sig, trods påbud fra ledelsen, ved at overholde vedtægterne, er ledelsen forpligtet til at
             bringe forholdet i orden.
Stk. 3    Såfremt en interessent væsentligt misligholder nærværende vedtægter, kan vedkommendes videre deltagelse i
             interessentskabet uden yderligere varsel ophæves på et interessentskabsmøde.
Stk. 4    Ved udtræden på grund af misligholdelse mister den opsagte sine rettigheder som interessent, og den
             pågældende har pligt til straks at afhænde sin(e) andel(e).  Ledelsen kan nægte at udbetale vedkommende
             noget beløb, før det kan dokumenteres, at interessentskabsandelen(e) er afhændet.
Stk. 5    Alle omkostninger i forbindelse med misligholdelse af vedtægterne, betales af den interessent, som
             misligholder disse.
Stk. 6    I øvrigt kan en interessent kun udtræde af interessentskabet ved salg i henhold til § I 7.

§20 Opløsning
Stk. 1    Interessentskabet kan opløses, såfremt mindst 2/3 af interessenterne på et interessentskabsmøde stemmer
             for en sådan beslutning, enten ved personligt fremmøde eller ved brevstemme.
Stk. 2    l tilfælde af opløsning udarbejdes en status over interessentskabets aktiver og passiver, hvorefter aktiver
             realiseres til dækning af passiver.  Det fremkomne over- eller underskud deles mellem interessenterne i
             forhold til deres ideelle andele.

§ 21 Tvistigheder
Stk. 1    Alle tvistigheder afgøres af domstolene.
Stk. 2    Som værneting er aftalt Retten i Lemvig.


Vedtaget på den ordinære generalforsamling for Thyborøn-Harboøre Vindmøllelaug I/S af 2002
Harboøre, den 28. 03. 2012.


Dirigent: Bjarne From